افغانستان به چه شکل در المپیک پاریس حاضر خواهد بود؟

افغانستان برای شرکت در المپیک ۲۰۲۴ پاریس بایستی دسترسی ایمن به ورزش برای زنان و دختران جوان ایجاد کند.

افغانستان به چه شکل در المپیک پاریس حاضر خواهد بود؟1

کمیته بین المللی المپیک (IOC) روز سه شنبه به حاکمان طالبان افغانستان هشدار داد که اجازه دادن به زنان و دختران جوان برای دسترسی ایمن به ورزش شرط حضور این کشور در بازی های پاریس ۲۰۲۴ است.

افغانستان به چه شکل در المپیک پاریس حاضر خواهد بود؟3

افغانستان برای حضور در المپیک پاریس بایستی به زنان و دختران اجازه فعالیت ورزشی آزادانه دهد.

ورزش زنان در افغانستان از زمانی که طالبان در اوت ۲۰۲۱ کنترل دولت را به دست گرفتند از بین رفته است.کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد، شرکت تیم افغانستان در بازی‌های المپیک پاریس ۲۰۲۴ به پیشرفت در رابطه با موضوع دسترسی ایمن به ورزش برای زنان و دختران جوان در این کشور بستگی دارد.دیده بان حقوق بشر از کمیته بین الملیل المپیک خواست تا ورزش افغانستان را به حالت تعلیق در آورد تا زمانی که دختران و زنان بتوانند به راحتی در آن کشور ورزش کنند.

افغانستان به چه شکل در المپیک پاریس حاضر خواهد بود؟2

, , , ,
فهرست