حکم شمس آذر تایید شد، ۳ امتیاز برگشت

شمس آذر
کمیته استیناف حکم بدوی را تأیید کرد

با توجه به اینکه تیم معترض به نام شهرداری همدان پس از صدور حکم بدوی اعلام رضایت کرده است، اما استفاده از بازیکن غیرمجاز از طریق بکارگیری اسناد مجعول از جمله تخلفاتی نیست که دارای جنبه خصوصی باشد، لذا کمیته استیناف مستند به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، حکم صادره در مرحله بدوی را تأیید می‌نماید. با این شرایط ۳ امتیاز به حساب شمس آذر قزوین در جدول  لیگ برتر برگشت.

فهرست