زنگ خطر برای کشتیگیران ایرانی به صدا درآمد

زنگ خطر برای کشتیگیران ارانی زماین به صدا درامده است که در فینال لیگ برتر کشتی هر ۵ کشتیگیر روس حاضر در این میدان حریفان ایرانی خود را شکست دادند. دو تیم انبوه‌سازان هوتن و بانک شهر برای رویارویی‌ در فینال لیگ‌برتر کشتی آزاد در مجموع ۵ کشتی‌گیر روس جذب کرده بودند که سه کشتی‌گیر‌‌ در ترکیب‌ هوتن و دو کشتی‌گیر در ترکیب بانک شهر روی تشک رفتند.

زنگ خطر برای کشتیگیران ایرانی به صدا درآمد2

زنگ خطر برای کشتیگیران ایرانی،هر ۵ کشتیگیر روس حریفان ایرانی خود را در فینال لیگ برتر کشتی آزاد شکست دادند.

در حالی که انتظار می‌رفت رویارویی کشتی‌گیران روس و ایران نزدیک و جذاب دنبال شود و چند پیروزی سهم کشتی‌گیران ایرانی باشد، همه روس‌ها برنده از تشک بیرون‌ آمدند.در دو‌ وزن ۷۰ و ۷۴ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی و یونس امامی که سابقه کسب مدال جهانی را دارند، میلیمتری و نزدیک‌ نتیجه را به رقبای روس خود واگذار کردند.

زنگ خطر برای کشتیگیران ایرانی به صدا درآمد1

نتیجه پنج مبارزه بین کشتی‌گیران ایرانی و روسیه‌ای به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: زائور اوگویف ۷ – علیرضا سرلک صفر
۶۱ کیلوگرم: محمد خدابخشی صفر – عباس گادزی ماگمدوف ۱۰
۶۵ کیلوگرم: شمیل ممدوف ۴ (ضربه فنی) – مرتضی قیاسی ۱
۷۰ کیلوگرم: انیاکیف شریف ۱۲ – امیرمحمد یزدانی ۱۰
۷۴ کیلوگرم: یونس امامی ۴ – ماگومد رسول گازیماگمادوف ۵

زنگ خطر برای کشتیگیران ایرانی به صدا درآمد

, ,
فهرست