سزار آزپیلیکوئتا قراردادش با چلسی را تمدید کرد

سزار آزپیلیکوئتا
کاپبتان ماندنی شد

سزار آزپیلیکوئتا مدافع با تجریه چلسی قردادش را به مدت ۲ فصل دیگر با این تیم تمدید کرد. به نقل از دیلی‌تلگراف، چلسی به چیزی که هفته‌هاست به دنبالش بود، دست یافت. باشگاه انگلیسی در حال حاضر تمدید قرارداد یکی از اسطوره‌های خود، یعنی سزار آسپیلیکوئتا را تضمین کرده است. این بازیکن اسپانیایی مدتی بود که در رادار بارسلونا بود و به این تیم اسپانیایی بسیار نزدیک شده بود.

, ,
فهرست